وزیر تعاون: از کارآفرینی معلولان در کشور حمایت می شود