جمعیت بیکار کشور چند میلیون نفر است؟ / ایجاد 5 هزار فرصت شغلی در سال 94