حضور فتاح و رحمانی فضلی در نشست هفته آینده کمیسیون شوراهای مجلس