دفاتر شعر باید با تایید فنی و ادبی متخصصین مجوز انتشار بگیرد