تراز تجارت گاز مثبت است / حجم تولید سالانه گاز کشور به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب خواهد رسید