امروز علمای شیعه از کتاب‌های با ارزش شیخ صدوق بهره‌برداری می‌کنند