هدف ما از ادغام دانشگاه علوم اقتصادی نادیده گرفتن این دانشگاه نیست