سناتور آمریکایی: تفاوت حمله به ایران با اشغال عراق