رهبران دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات در انگلیس استعفا می‌کنند