سه بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند