فرماندار مهاباد: وضعیت شهر عادی است/مردم اجازه دهند قانون تصمیم گیری کند