گزارش شفقنا از دیدار معاون توسعه روستایی ریاست ...