پاسخ محرمانه روحانی به نامه مجمع روحانیون در خصوص ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات