پیروانی: برخی از مربیان داخلی ما اصول علمی فوتبال را بلد نیستند