فرماندار تهران: تکمیل 45 درصدی شبکه سراسری فاضلاب تهران/عدم همکاری شهروندان موجب کندی پروژه