جذب یک میلیارد تومان کمک‌های نقدی و هدایای دریافتی با اجرای سفرنامه سلامت