نگاه بهزیستی به ورزش معلولان ،توانبخشی و ارتقای سلامت آنان است