روس ها بیشترین سهم را در سرایش اشعار مشرق زمین داشتند