بسیاری از مشکلات امروز جامعه به خاطر حرص و طمع است