ربیعی: سلوک دعایی مانند فضیلت های فراموش شده، فراموش نشود