2350 هکتار از اراضی کشاورزی رشتخوار به شبکه آبیاری تحت فشار مجهز شد