حرف و شعار بس است؛ مبارزه با فساد اقتصادی جدیت می خواهد