سفیر رومانی در نمایشگاه کتاب با صالحی دیدار می‌کند