یک کارشناس: یکسان‌سازی نرخ ارز در اسرع وقت انجام شود/ عدالت اجتماعی با ارز تک نرخی