انسان امروز تنها و پیچیده است/ ردپای مسائل روان شناسی در نمایش