انصاف دعایی از نگاه قالیباف/ میرزاده: دعایی به تنهایی یک نهاد است