حضور نخست وزیر عراق در مرکز عملیات مشترک نیروهای عراقی