شهدا تضمین کننده امنیت و اقتدار ایران اسلامی در جهان هستند