برنامه‌های جدید صادرات گاز به اروپا/ تراز تجارت گاز مثبت شد