راه اندازی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امدادی در شهرهای اردبیل