وزیر علوم در گذشت دکتر صادق آئینه وند را تسلیت گفت