تعرفه نامناسب آزمایشگاه‌ها به تعطیلی آزمایشگاه‌های کوچک منجر می‌شود