خروج موقتي بزرگ ترين درياچه آب شيرين جهان از بحران