جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در سنندج / عکس: امیر فرزانه