استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در پروژه‌های 1000 تا 2000 متر مربع