گودرزی: برای ایجاد جامعه ای با نشاط و سر زنده تلاش می کنیم