صاعقه درسمیرم یک نفر را مصدوم و خانه های روستایی تخریب کرد