بانک ملی با واگذاری کارخانه ریسباف برای تاسیس موزه بزرگ اصفهان موافقت کرد