ارزان‌سازي واحدهاي اقامتي استان فارس در دستور کار قرار گيرد