عکاسان در بیابان رها شدند!/ناهماهنگی در بالاترین حد در رالی شیراز