هاشم زاده در گفت وگو با شفقنا: علمای شیعه و سنی جنگ ...