ابراز امیدواری مسکو درباره راه حل سیاسی/ادامه یورش های هوایی