یک کتاب ایرانی در جمع نامزدهای بهترین کتاب آشپزی جهان