مگویان: دلم برای آندو تنگ شده / خیلی ها دوست دارند تراکتورسازی را شکست دهیم