فدراسیون ورزش های همگانی آماده اعزام مربیان مجرب به شهرستان ها است