استاندار قزوین از جاده در دست ساخت قزوین-الموت-تنکابن بازدید کرد