آغاز ثبت نام دوره آموزشی «مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی و نظریه اعتباریات»