آغاز رقابت بزرگ مستندها در ترکیه/ ۴۲ کشور حضور دارند