اگر عالمان به اسارت رفتند فهم و فرهنگ نیز به اسارت می رود/از دعایی حق شناسی می کنیم که عمری را در خدمت