نصب آنتن اضطراری در نمایشگاه کتاب برای پوشش موبایل